Eesti English
Transportteenus Kaubavedu Pakivedu Oü Maanus, ahaarent.ee Transportteenus Kaubavedu Pakivedu Oü Maanus, ahaarent.ee
 

Kaubiku renditingimused


1. Rendilepingu sõlmimiseks on vajalik isikut tõendav dokument.

2. Rentnik peab olema vähemalt 21 aastat vana, omama kehtivat   B - kategooria juhtimise õigust ning vähemalt 2 aastat staaži.

3. Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Rendisõiduki kasutamine seadusevastasel eesmärgil  on keelatud. Ühtlasi on Rentnik kohustatud kasutama Rendisõidukit ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõistes.

4. Rentnikul on keelatud vedada inimesi ja/või kaupu suuremas mahus või kasutada Rendisõidukit muul otstarbel kui selle sõiduki valmistaja tehase poolt on lubatud.

5. Rentnik on kohustatud juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta. Juhul kui Rendisõidukit soovib juhtida kolmas isik peavad tema andmed olema kantud Rendilepingule. Ühe täiendava juhi lisamine on tasuta, iga järgnev maksab 10 eurot. 

6. Rentnik on kohustatud seadusega kooskõlas olevad väljateenitud trahvid ning muud põhjustatud ja Rendileandjale suunatud rahalised nõuded hüvitama kahekordselt juhul kui ta pole sellest rendiperioodi jooksul Rendileandjat teavitanud.

7. Rentnik on täies ulatuses vastutav kõikide rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest. Õnnetusjuhtumi korral on rentnik kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse kahekordses ulatuses. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentniku hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest. Rentnik vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu psühhotroopse aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne. Kui Rentnik täidab kõiki lepingutingimusi, on Rentniku omavastutus Rendisõiduki ärandamise puhul 25% Rendisõiduki soetusväärtusest. Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik Rendiandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ning võtmed, vastasel korral on Rentnik vastutav Rendisõiduki ärandamise eest täies ulatuses. Rendisõidukile tekkinud vigastuse kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 remondipäev  = 1 päev rendisõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide, purunenud rehvi ja/või velje ning rikutud salongi eest tuleb tasuda trahvi 200 euro ulatuses. Remondi teostamise koha ja ulatuse määrab Rendileandja.

8. Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

9. Rentnik on kohustatud tegema ettemaksu vastavalt taotletavale rendiperioodile. Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha kuni omavastutuse summa ulatuses, kuid mitte vähem kui 200 eurot.

10. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Rendisõiduk väljastatakse ja tagastatakse täis kütusepaagiga. Kui Rendisõiduk tagastatakse vähema kui täispaagiga, nõutakse Rentnikult sisse puuduoleva kütuse maksumus 2 eurot/liiter ja tankimise teenustasu 15 eurot.

11. Rentnik kohustub kasutama ainult tuntud kütusemüüjate (Neste, Statoil, Olerex, Alexela) poolt müüdavat autokütust. Rendisõidukis tohib kütuseks kasutada ainult kvaliteetset mootorikütus. Kütuse lisandite kasutamine on keelatud.

12. Rendisõiduki läbisõidupiirang on 500km ühe rendipäeva kohta. Lisa km tasu on 0,15€ senti. Läbisõidupiirangut arvestatakse summaarselt, näiteks 7 päevane periood = 7 päeva x 500km, kokku 3500km läbisõidupiirang. Rendileandjal on õigus küsida lisa tagatisraha enne Rendisõiduki väljastamist, kui eeldatav läbisõit on suurem kui läbisõidupiirangu summaarne arvestus.

13. Rendisõiduk väljastatakse ja võimalusel tagastatakse puhtalt. Rendisõiduki harilik välipesu on arvestatud rendihinna sisse. Kui Rendisõiduk tagastatakse väga määrdunult ja see nõuab põhjaliku sise- ja välipuhastust, nõutakse Rentnikult sisse Rendisõiduki süvapuhastuse tasu 65 eurot.

14. Rendisõidukis on suitsetamine ja alkoholi tabimine keelatud. Rikkumise korral leppetrahv 50 eurot.

15. Rentnik on kohustatud jälgima rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurdusvedeliku taset, välis- ja sisevalgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne) rendiperioodi vältel. Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest ekspluateerimisest võtab enda kanda Rendileandja. Tehnilise rikke esinemisel on Rentnik kohustatud sõitmise katkestama kuni vea kõrvaldamiseni, teavitades koheselt Rendileandjat. Hilisemaid pretensioone ja rahalisi nõudeid ei ole Rendileandja kohustatud arvestama. 

16. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.

17. Õnnetusjuhtumi, inimvigastuse, rendisõiduki kahjustuse või tema osade varguse korral on Rentnik kohustatud koheselt teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale, lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul alates juhtumist.

18. Rendipäev on 24 tundi. Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal. Rendisõiduki mittetähtaegselt tagastamisel on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tulenevast majanduslikust kahjust, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib.

19. Rendisõiduki soovitud kohta kohaletoomise ja tagastamise eest Tallinna piires lisandub 1-7 päevase rendi puhul rendihinnale 15 eurot, väljaspool Tallinna kokkuleppel. Pikema rendiperioodi puhul kohaletoomine tasuta. 

20. Sõiduki tagastamisel on Rendileandjal õigus varjatud vigade ja puuduste ilmnemisel esitada Rentniku vastu pretensioone kahe nädala jooksul alates tagastamise kuupäevast alates.

21. Rendileandjal on õigus rendileping ennetähtaegselt ja etteteatamata lõpetada ning Rendisõiduk igal ajal Rentniku kulul tagasi võtta, kui Rendisõiduki kasutamisel rikutakse rendilepingut.

22. Rendisõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on ilma Rendileandja kirjaliku loata keelatud.

23. Rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendab vaidlused Harju Maakohus.