Eesti English
Transportteenus Kaubavedu Pakivedu Oü Maanus, ahaarent.ee
Transportteenus Kaubavedu Pakivedu Oü Maanus, ahaarent.ee
 
   

Matkaauto renditingimused
 
1. Sõiduki kasutamise tingimused
    1.1.
Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit korralikult ja heaperemehelikult, vastavalt lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.
       1.2. Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, sõiduspordi treeninguteks, kaubaveks ja tasuliste teenuste osutamiseks.

     1.3. Rentnik võib sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui rendifirma on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle Lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.

2. Vajalikud dokumendid
Matkaauto rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka pass. Renditud matkabussi võivad juhtida vähemalt 23 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba ja juhistaazi mitte alla 3 aasta. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).
3. Rentniku kohustused Sõiduki kasutamisel
   3.1. 
Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendifirma poolt Sõiduki üleandmist Rentlikku valdusse Sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone Sõiduki kohta.
    3.2. Sõidukit parkides on Rentnik kohustatud eemaldama navigatsiooni- ja audioseadmed ning muud hinnalised asjad nähtavatest kohtadest ja  lukustama sõiduki uksed.
 

Broneerimine

Matkabussi broneerimistasu on 200 EUR. Broneerimise kinnitamiseks loeme broneerimistasu laekumist OÜ MAANUS arvele EE112200221045233572 Swedbanka. Broneerimistasu ei tagastata, vaid arvestatakse renditasu sisse.
 
Tagatisraha
Autosuvila rentnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha 400 EUR, mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.
 
Rendiperiood ja läbisõit
Matkaautode rendi minimaalne rendiperiood on kolm ööpäeva. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja ja/või koha suhtes. Matkabussidel on läbisõidupiirang 600km rendipäeva kohta. 
 

Rendihinnad

Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Päeva hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest.
 
Maksed
Nii eeldatav renditasu kui ka rentija omavastutuse summa tasutakse vahetult enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.
 

Kindlustused

Matkaauto avariikindlustus on rentija omavastutusega 300 EUR ja varguskindlustus rentija omavastutustutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust.
Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult) ning teatada ka kindlustust pakkuvale firmale.

Lepingu kehtivus

Iga allakirjastatud leping on siduv - ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.
 
Sõitmine Eestist väljapoole.
Klient ei tohi renditud matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Vastav soov kooskõlastada kirjalikult rendifirmaga enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva. Ka väljapoole Eestit sõites peab sellest teavitama omanikku.
 

Auto seisukord

Matkabuss antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse  kõigi vigastuste (sh kriimustuste), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid.
Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.
 
Kütus
Auto antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Autosuvila tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 100 EUR leppetrahv. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.
 

Auto üleandmine ja tagastamine

Rendiperiood algab rendipäeval kell 11.00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 11.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Autosuvila tuleb tagastada siseruumid hoolikalt puhastatuna, WC kassett tühjendatuna nagu auto oli rendile võtmise hetkel ning 1 gaasiballoonidest täidetuna. Välispuhastust ei pea rentija teostama. Rendile andjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse hind on 40 EUR. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendile andja ja rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui rentija ei tagasta matkaautot õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.
 

Nõuded kolmandatelt isikutelt

Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.
 

Muu

Autos ei tohi vedada lemmikloomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 100 EUR.
 

Varustus

Kõikidele sõidukitele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Talveperioodil on kõik matkaautod varustatud talverehvidega.